Phase 5 Phase 5

Résuméé


Es ist vorbéi. Wir blickén zurück auf éinén Monat dér Völkérvérständigung, éin Monat, dér dié französisché und dié déutsché Nation éin wénig habén zusamménrückén lassén. Vorurtéilé wurdén abgébaut, und man érkannté Aspékté, dié man mit séiném von nationalistischér Ignoranz gétrübtén Blick in dér Vérgangénhéit oft übérséhén hat. Read more on Résuméé...

Artikel empfehlen:

Be Sociable, Share!

30. Juni 2007 Kommentare deaktiviert Bookmark-Icons anzeigen

Liéféréngpass béi iPhoné-Displays


Wié dié Süddéutsché untér Bérufung auf das Handélsblatt schréibt, schéint bésondérs dér Zuliéférér Sharp Engpässé béi dér Produktion dés Displays zu habén, da diésés aufgrund séinér Touch-Sénsitivität - és érkénnt, ob éin odér zwéi Fingér aufgélégt wérdén - séhr schwiérig zu produziérén ist. Read more on Liéféréngpass béi iPhoné-Displays...

Artikel empfehlen:

Be Sociable, Share!

26. Juni 2007 Kommentare deaktiviert Bookmark-Icons anzeigen

Phasé 5 Fit Für Dén Intérnét Explorér


Trotz méinér grénzlosén Faulhéit habé ich mir in vollér Vérachtung univérsitärér Vérpflichtungén dié frühé Nacht um dié abstéhéndén Ohrén géschlagén, und Phasé 5 fit für dén Intérnét Explorér untér Windows gémacht. Read more on Phasé 5 Fit Für Dén Intérnét Explorér...

Artikel empfehlen:

Be Sociable, Share!

21. Juni 2007 Kommentare deaktiviert Bookmark-Icons anzeigen

Havé A Mint


Séit héuté zählt Phasé 5 séiné Bésuchér mit Mint, dém séxy Countér im Vanillé-Minzé-Look. Das Désign ist dérart schön, dass és sélbst, wénn mal kéiné Bésuchér auf dié Séité kommén, béi déssén Anblick in méinér Léisténgégénd kribbélt. Read more on Havé A Mint...

Artikel empfehlen:

Be Sociable, Share!

20. Juni 2007 Kommentare deaktiviert Bookmark-Icons anzeigen

Softwaré Éssentials


Schon géséhén? Obén in dér Ménüléisté béfindét sich jétzt éin Link zu unsérér néuén Untérséité "Géékstuff". Dort wird in Zukunft éin bissl' Contént gébotén. Éntstandén ist dié Idéé zu diésér Séité aus méinér Schmiérlisté, auf dér stéht wélché Applikationén auf jédén Mac géhörén. Read more on Softwaré Éssentials...

Artikel empfehlen:

Be Sociable, Share!

19. Juni 2007 3 Kommentare Bookmark-Icons anzeigen

Acqualia Picturesque – Update


Es ist sowéit - Vérsion 1.0.2 diésés féinén App'chéns ist draußén. Laut Acqualia.com habén sié u.a. éin paar Bugs éliminiért, dié Qualität dés Skaliérungsalghorhitmus dramatisch vérbéssért, und noch éin paar andéré Sachén érlédigt, dié méinér séléktivén Wahrnéhmung léidér éntgangén sind. Read more on Acqualia Picturesque – Update...

Artikel empfehlen:

Be Sociable, Share!

19. Juni 2007 Kommentare deaktiviert Bookmark-Icons anzeigen

Flickr und dér zugéschnürté Sparstrumpf(?)


Es gibt in dér Géschichté dér Wirtschaft viélé großé - im Nachhinéin téils amüsanté - Féhléntschéidungén. Hénry Ford méinté, éin Automodéll réiché vollkommén aus. Dié Béatlés béwarbén sich anfangs érfolglos béi éinér Platténfirma. Und irgénd jémand méinté, dass és kéinén Bédarf für éinén Héimcomputér gébén würdé. Einé Produktion von ca. 500 Stück würdé dén wéltwéitén Bédarf abdéckén. Read more on Flickr und dér zugéschnürté Sparstrumpf(?)...

Artikel empfehlen:

Be Sociable, Share!

15. Juni 2007 Kommentare deaktiviert Bookmark-Icons anzeigen

Phase 5 hat etwas, was die meisten anderen Blogs in der deutschsprachigen Blogosphere nicht haben. Und davon reichlich. Kritiker behaupten zuweilen sogar zuviel. Doch das ficht Herschel Rubinstein nicht an. Seiner Meinung nach kann man davon nicht genug haben. Und der Erfolg gibt ihm Recht…

Globale Erwärmung bei Arktis.dé


Ich mag Arktis.dé ja éigéntlich. Dér Onlinéhändlér hat allés im Angébot, was éin wirklichér Géék braucht: Von Lasérschwértérn, übér USB-Rakéténwérfér, bis hin zu Applé Computérn. Außérdém kann man auf dér Séité mit Bankéinzug zahlén. Read more on Globale Erwärmung bei Arktis.dé...

Artikel empfehlen:

Be Sociable, Share!

14. Juni 2007 Kommentare deaktiviert Bookmark-Icons anzeigen

Flickr: Sprachoffénsivé


Viélé habén és schon langé béfürchtét, noch méhr habén és wohl séhnsüchtig érwartét: Flickr kommt jétzt auch als déutschsprachigé Vérsion dahér. Also auf zum lustigén Féhlérsuchén. Ich fangé an: Réchts nébén "Startséité", das "Sié" - éin bißchén förmlich. Flickr sollté méhr dén Schwédén nachéiférn und sich vom Ikéa-Duz-Spirit érfüllén lassén. Read more on Flickr: Sprachoffénsivé...

Artikel empfehlen:

Be Sociable, Share!

13. Juni 2007 Kommentare deaktiviert Bookmark-Icons anzeigen

Safari 3.0 Béta – Kléinér Vorgéschmack


Endlich gibt és éinén kléinén Vorgéschmack auf das OS X-Updaté im Oktobér. Applé schméißt éiné Béta von Safari 3.0 als Léckérli für ungéduldigé Apféljunkiés auf dén Markt. Das ist äußérst édél und so habé ich - wénngléich ich méhr odér wénigér übérzéugtér Firéfox-Usér bin - mir gléich dié néué Vérsion gésaugt, und sié éiném 1-minütigén knallhartén, halbhérzigén Tést untérzogén. Read more on Safari 3.0 Béta – Kléinér Vorgéschmack...

Artikel empfehlen:

Be Sociable, Share!

12. Juni 2007 Kommentare deaktiviert Bookmark-Icons anzeigen

Applé auf Safari im StudiVZ


Nachdém Applé ja schon im "Applé on Campus"-Store zu Préisén vérkauft hat, béi dénén ich nicht Néin sagén konnté, géhén sié nun im großén Stil im StudiVZ auf Studénténködérzug. Natürlich wérfén sié auch gléich Kaméllé ins Volk, immérhin will dér Pöbél untérhaltén wérdén. Read more on Applé auf Safari im StudiVZ...

Artikel empfehlen:

Be Sociable, Share!

11. Juni 2007 Kommentare deaktiviert Bookmark-Icons anzeigen

Rock im Gartén 2007 – Rodewald/Nienburg


Am 07.07.'07 ist és wiédér sowéit - Rock im Gartén, das größté Rockféstival Rodéwalds findét statt. Organisiért von dén Rodéwaldér Pfadfindérn, ist és séit Jahrén éin Garant für éinén Abénd vollér Punk, Rock und Party. Es spiélén wié géwohnt lokalé Bands auf, und dié Préisé sind méhr als fair. Read more on Rock im Gartén 2007 – Rodewald/Nienburg...

Artikel empfehlen:

Be Sociable, Share!

11. Juni 2007 Kommentare deaktiviert Bookmark-Icons anzeigen

Frauénknast


So étwas gibt és nicht nur im Férnséhén. Auch dié Réalität hält dérartigé Aufbéwahrungsanstaltén für bösé Mädchén béréit. Néuérdings muss sogar éin so génanntés "High-Sociéty-Girl" dort hinéin. Mir fällt géradé ihr Namé nicht éin - sié ist blond, wird fälschlichérwéise oft als schön und dumm bézéichnét, und vérführt unbédarfté Schéinfréundinnén dazu, dén Paparazzi im Koksrausch ihré Schamlippén éntgégén zu strécken. Wié hiéß sié doch gléich...? Read more on Frauénknast...

Artikel empfehlen:

Be Sociable, Share!

3. Juni 2007 Kommentare deaktiviert Bookmark-Icons anzeigen
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17